top of page
Kop 5

Informatie verstrekt op grond van artikelen 13-14 van de AVG 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming)

 

Geachte heer mevrouw,

op grond van art. 13 van EU-verordening 2016/679 en met betrekking tot de informatie die in het bezit zal komen, met het oog op de bescherming van mensen en andere onderwerpen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, informeren wij u als volgt:

 

1. Doel van de verwerking

De door u verstrekte gegevens zullen worden gebruikt voor het doel en voor de uitvoering van verplichtingen die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving of gemeenschapswetgeving, zodat Agriturismo Il Poderino de gevraagde diensten kan leveren.

Het verstrekken van gegevens met betrekking tot de uitvoering van de diensten beheerd door Agriturismo Il Poderino is verplicht indien strikt verbonden met de vervulling van wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en de bepalingen van de bevoegde autoriteiten. Elke weigering om uw toestemming te geven voor de verwerking van gegevens, maakt het voor de boerderij Il Poderino onmogelijk om de service te verlenen.

 

2. Verwerkingsmethoden

Persoonsgegevens worden op rechtmatige en correcte wijze verwerkt, mede met behulp van IT/elektronische hulpmiddelen en specifieke databanken, en worden bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Alle behandelingen worden uitgevoerd door Agriturismo Il Poderino in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, door personeel dat bevoegd is om persoonlijke gegevens te verwerken-

Agriturismo Il Poderino neemt veiligheidsmaatregelen in acht om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 

3. Gegevensverstrekking

Het verstrekken van gegevens voor de in punt 1 genoemde doeleinden is alleen verplicht indien vereist door wettelijke verplichtingen en elke weigering van de autorisatie houdt in dat de gevraagde dienst niet wordt verleend

 

4. Communicatie en verspreiding van gegevens

De verstrekte gegevens zullen niet worden meegedeeld of verspreid.

 

5. Gegevensbeheerder

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is Il Poderino Società Agricola SS Loc Poderino, Snc 01016 Tarquinia VT

 

6. Rechten van de belanghebbende

U kunt te allen tijde, overeenkomstig de artikelen 15 tot 22 van EU-verordening nr. 2016/679, het recht op:

a) bevestiging vragen van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens;

b) informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld en, indien mogelijk, de bewaartermijn;

c) rectificatie en annulering van gegevens verkrijgen;

d) de beperking van de behandeling verkrijgen;

e) gegevensoverdraagbaarheid verkrijgen, d.w.z. ze ontvangen van een gegevensbeheerder, in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, en ze zonder belemmeringen naar een andere gegevensbeheerder verzenden;

f) zich te allen tijde verzetten tegen de behandeling en ook in het geval van behandeling voor direct marketingdoeleinden;

g) zich te verzetten tegen een geautomatiseerd besluitvormingsproces met betrekking tot natuurlijke personen, inclusief profilering.

h) de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om toegang tot de persoonsgegevens en deze corrigeren of annuleren of de verwerking ervan beperken of zich verzetten tegen de verwerking ervan, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

i) de toestemming te allen tijde intrekken, onverminderd de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming die vóór de intrekking is gegeven;

j) een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt uw rechten uitoefenen met een schriftelijk verzoek gericht aan Agriturismo Il Poderino, naar het postadres van de maatschappelijke zetel of naar het e-mailadresinfo@agriturisoilpoderino.com

 

 

Ik, ondergetekende, verklaar bovenstaande informatie te hebben ontvangen.

Plaats, daar….

Ik, ondergetekende, in het licht van de ontvangen informatie

◻Ik geef mijn toestemming ◻Ik geef GEEN toestemming voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens, inclusief de gegevens die als

bijzondere categorieën van gegevens.

◻Ik geef mijn toestemming ◻Ik geef GEEN toestemming voor de mededeling van mijn persoonsgegevens aan openbare instanties en privébedrijven voor de in de informatie vermelde doeleinden.

◻Ik geef mijn toestemming ◻Ik geef GEEN toestemming voor de behandeling van bepaalde categorieën van mijn persoonlijke gegevens zoals aangegeven in de voorgaande informatie.

bottom of page